Lịch cắt điện Tây Ninh danh sách chi tiết

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

03/10/2022

từ 07:30 – 11:30

Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 07:30 – 11:30

Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 07:30 – 17:00

Khu phố An Phú, An Quới phường An Hòa

Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 08:00 – 11:30

Tổ 4 ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình

Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc

Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng

Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng

Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng

Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 13:30 – 17:00

Tổ 2 ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập

Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 13:30 – 17:00

Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 13:30 – 17:00

Ấp Phước Lập xã Phước Vinh

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 17:00

Ấp Bến Kinh xã Đôn Thuận

Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Khu phố Ninh Trung, Ninh Bình phường Ninh Sơn

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Ấp 4, ấp 5 xã Bàu Đồn

Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Ấp Phước Long 2 xã Phan

Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Ấp Phước Long 2 xã Phan

Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Ấp Thanh Hòa xã Mỏ Công

Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Ấp Trường An xã Trường Tây

Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp