Lịch cắt điện Khánh Hòa danh sách chi tiết

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

03/10/2022

từ 07:00 – 16:00

Trạm 139 – Suối Tiên

ĐL Diên Khánh

Đã duyệtTăng cường dây dẫn hạ áp T.139 & cân pha hạ áp (giảm TTĐN)

03/10/2022

từ 07:00 – 16:00

Trạm 139 – Suối Tiên

ĐL Diên Khánh

Đã duyệtTăng cường dây dẫn hạ áp T.139 & cân pha hạ áp (giảm TTĐN)

03/10/2022

từ 07:30 – 11:30

Trạm T.52A -Vĩnh Thái

ĐL Nha Trang

Đã duyệtCân pha, tăng cường tiếp xúc kẹp răng T.52A, T.52K

03/10/2022

từ 07:30 – 11:30

Trạm T.52K – Vĩnh Thái

ĐL Nha Trang

Đã duyệtCân pha, tăng cường tiếp xúc kẹp răng T.52A, T.52K

04/10/2022

từ 07:30 – 08:20

T.33B – (11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.33B

04/10/2022

từ 07:30 – 08:20

T.33B – (11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.33B

04/10/2022

từ 07:30 – 08:20

Tiểu Đoàn 90

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.189

04/10/2022

từ 07:30 – 08:20

Tiểu Đoàn 90

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.189

04/10/2022

từ 08:00 – 11:00

Trạm 238 – Đại Điền Đông

ĐL Diên Khánh

Đã duyệtHoán chuyển MBA giữa T.238&T.30 chống quá tải trạm T.238

04/10/2022

từ 08:00 – 11:00

Trạm 238 – Đại Điền Đông

ĐL Diên Khánh

Đã duyệtHoán chuyển MBA giữa T.238&T.30 chống quá tải trạm T.238

04/10/2022

từ 08:30 – 09:20

T.106 PD-(11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.106-CPĐ

04/10/2022

từ 08:30 – 09:20

T.106 PD-(11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.106-CPĐ

04/10/2022

từ 08:30 – 09:20

T.33A – (11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.33A

04/10/2022

từ 08:30 – 09:20

T.33A – (11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.33A

04/10/2022

từ 09:30 – 10:20

T.107 – (11)*

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.107CPĐ

04/10/2022

từ 09:30 – 10:20

T.107 – (11)*

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.107CPĐ

04/10/2022

từ 09:30 – 10:20

T.7CPD – (12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.07CPĐ

04/10/2022

từ 09:30 – 10:20

T.7CPD – (12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.07CPĐ

04/10/2022

từ 10:30 – 11:20

T.107B – (11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.107BCPĐ

04/10/2022

từ 10:30 – 11:20

T.107B – (11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.107BCPĐ

04/10/2022

từ 10:30 – 11:20

T.8CPD -(12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.08CPĐ

04/10/2022

từ 10:30 – 11:20

T.8CPD -(12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.08CPĐ

04/10/2022

từ 13:00 – 13:50

T.17CPD -(12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.17CPĐ

04/10/2022

từ 13:00 – 13:50

T.17CPD -(12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.17CPĐ

04/10/2022

từ 13:30 – 14:20

T.187 – (12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.187

04/10/2022

từ 13:30 – 14:20

T.187 – (12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.187

04/10/2022

từ 14:00 – 14:50

T.21CPD -(12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.21CPĐ

04/10/2022

từ 14:00 – 14:50

T.21CPD -(12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.21CPĐ

04/10/2022

từ 14:30 – 15:20

T.108 – (12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.108-CPĐ

04/10/2022

từ 14:30 – 15:20

T.108 – (12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.108-CPĐ

04/10/2022

từ 15:00 – 15:50

T.9CPD -(11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.09CPĐ

04/10/2022

từ 15:00 – 15:50

T.9CPD -(11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.09CPĐ

04/10/2022

từ 15:30 – 16:20

T.109 – (12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.109-CPĐ

04/10/2022

từ 15:30 – 16:20

T.109 – (12)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.109-CPĐ

04/10/2022

từ 16:00 – 17:00

T.16CPD -(11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.16CPĐ

04/10/2022

từ 16:00 – 17:00

T.16CPD -(11)

ĐL Cam Ranh

Đã duyệtThí nghiệm định kỳ trạm T.16CPĐ